top of page

INFORMATIE

Hieronder vindt u informatie m.b.t. onze fysiotherapeutische dienstverlening. 

Mocht u op zoek zijn naar andere informatie, dan kunt u via mail of ons contactformulier contact met ons opnemen. 

 • Direct toegankelijke fysiotherapie
  Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut, hetgeen wordt aangeduid als Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie: DTF. U kunt dus rechtstreeks naar ons toe zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Voor behandelingen bij u thuis of in een verzorgingshuis is wel een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist verplicht. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht en kunt u ‘direct’ beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. De screening: Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening heeft als doel uit te sluiten dat er sprake is van signalen en symptomen waarvoor u bij de fysiotherapeut niet aan het juiste adres bent. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er wordt ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling. Belangrijk voor is u om te weten: Een screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie, waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek en/of behandeling wenselijk is. Er kosten verbonden zijn aan deze screening en onderzoek. De screening en aanvullend onderzoek zal ongeveer 20-30 minuten duren. Zo mogelijk zal direct aansluitend een behandeling plaatsvinden. Voor uw verzekeraar deze screening/onderzoek als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie Er is ook mogelijkheid om thuis al een screening uit te voeren, u kunt dan zelf beoordelen of u bij een fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wij zullen altijd zelf ook een screening afnemen. Klik hier voor: Online screening. Er zijn vier mogelijkheden: Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in dat deel van het vakgebied (manuele therapie, sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie etc). Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.). Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.). Controleer uw polisvoorwaarden: Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt. De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapie te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen. De fysiotherapeuten bij FysioCentrumNijverdal staan allemaal in het kwaliteitsregister.
 • Vergoedingen fysiotherapie
  Vergoedingen voor fysiotherapie in 2023: Fysio Centrum Nijverdal heeft afgelopen november 2022 weer contracten met alle zorgverzekeraars gesloten voor 2023. U kunt dus altijd bij ons terecht, ongeacht welke zorgverzekeraar u heeft. Als u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u een factuur van ons. Aanvullende verzekering: Als u aanvullend verzekerd bent worden uw behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed, hierover hoeft u geen eigen risico te betalen. Indien u onvoldoende behandelingen in uw aanvullende verzekering heeft ontvangt u een factuur van ons. Eigen risico: Het eigen risico in 2023 bedraagt €385,- en is van toepassing als uw behandeling fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval betreft het een chronische indicatie en geldt voor aandoeningen die op deze lijst staan. Als u uw maximum eigen risico al verbruikt heeft in hetzelfde jaar, dan zal dit niet opnieuw in rekening gebracht worden. Als uw chronische indicatie over het wisselen van het jaar doorloopt (bijvoorbeeld: start behandeling in juli 2022 en einde behandeling in juni 2023) dan wordt het eigen risico 2023 aangesproken voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Natura of restitutie polis: Het maakt bij Fysio Centrum Nijverdal niet uit of u een natura of restitutie polis heeft bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Basisverzekering: (voor verzekerden van 18 jaar en ouder): Bij chronische aandoeningen: wordt vanaf de 21ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet. De eerste 20 kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Bij incontinentieproblemen/ Claudicatie Intermittens Fontaine 2 sinds 2017 / Artrose van een knie of heup sinds 2018 / COPD met ingang van 2019: kunnen een aantal vergoedingen plaatsvinden uit de basisverzekering, de voorwaarden kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Raadpleeg uw polis hiervoor. Bij kinderen tot 18 jaar: worden de eerste 18 behandelingen ‘per aandoening per jaar’ uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. In het geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Facturatie Fysio Centrum Nijverdal: Als u niet aanvullend verzekerd bent en alleen de verplichte basisverzekering heeft ontvangt u een factuur van ons. Ook ontvangt u van ons een factuur wanneer u het maximumaantal behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering hebt overschreden. Zorgverzekeraars: Hieronder staat een lijst met de grootste verzekeraars waar wij een contract mee hebben. Wilt u weten hoeveel behandelingen fysiotherapie u in uw pakket heeft adviseren wij u in uw polisvoorwaarden te kijken of op de website van uw zorgverzekeraar. Staat uw verzekeraar er niet tussen? Wij hebben hier wel een contract mee, maar deze valt onder een label van een grote verzekeraar zoals Achmea, Menzis of CZ. VGZ www.vgz.nl Unive www.unive.nl Menzis www.menzis.nl Zilveren Kruis Achmea www.zilverenkruis.nl Avero Achmea www.averoachmea.nl De Friesland www.defriesland.nl Agis www.achmea.nl Salland www.salland.nl CZ www.cz.nl Hema (Menzis) www.menzis.nl Interpolis www.interpolis.nl Delta Lloyd www.deltaloyd.nl Anderzorg www.anderzorg.nl Fbto www.fbto.nl DSW www.dsw.nl ONVZ www.onvz.nl PNOzorg www.pnozorg.nl
 • Huisregels
  Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk regels opgesteld om ongelukken, incidenten en /of verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Indien u uw jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets). Wilt u bij parkeren van uw fiets/ auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. De oprit voor het pand zoveel mogelijk vrij laten voor minder valide mensen. Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met speelgoed laat spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (politie/ brandweer/ ambulancepersoneel) op te volgen. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandeling verricht gaat worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. Als een cliënt er bezwaar tegen maakt om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. De behandeling start over het algemeen in een afgesloten ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er ‘derden’ (bijvoorbeeld stagiaires) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd. De therapeut en eventuele stagiaires dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.
 • Algemene voorwaarden
  Betalingsvoorwaarden Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en therapeut. De declaratie fysiotherapie (sportfysiotherapie, bekkenfysiotherapie en manuele therapie) gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn / haar aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen, behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt volgens de nieuwe Wet Incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 75,- euro, alles exclusief omzetbelasting. Klachtenregeling Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de desbetreffende therapeut of anders bij een van de praktijkeigenaren. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken, waarbij tot een oplossing wordt geprobeerd te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie (www.keurmerkfysiotherapie.nl). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Privacyreglement Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement: Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen; bijvoorbeeld andere therapeuten in de praktijk, waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoger peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Deze worden dus anoniem verwerkt. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kunt u dat meedelen aan uw behandelend therapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat de gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt aan derden. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan inzien. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Uw email adres wordt gevraagd bij de intake. Indien u deze geeft, geeft u toestemming aan Fysio Centrum Nijverdal om u te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek digitaal en / of het insturen van digitale vragenlijsten. Cameratoezicht Om bezoekers, personeel en eigendommen te beschermen én voor gebruik van de intercom maken wij gebruik van cameratoezicht, deze beelden na 28 dagen automatisch vernietigd. Huisregels en bejegening Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk regels opgesteld om ongelukken, incidenten en /of verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. Indien u uw jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto/fiets). Wilt u bij parkeren van uw fiets/ auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. De oprit voor het pand zoveel mogelijk vrij laten voor minder valide mensen. Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met speelgoed laat spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (politie/ brandweer/ ambulancepersoneel) op te volgen. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke behandeling verricht gaat worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld door geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden. Als een cliënt er bezwaar tegen maakt om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. De behandeling start over het algemeen in een afgesloten ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Als er ‘derden’ (bijvoorbeeld stagiaires) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd. De therapeut en eventuele stagiaires dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is achterwege te laten. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd. Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken. Persoonlijke hygiëne Wij verzoeken u zorg te dragen voor uw persoonlijke hygiëne. Wij stellen het zeer op prijs als u bij voorkeur voorafgaand aan uw komst naar de praktijk gedoucht heeft en schone (trainings-)kleding draagt. Neem altijd een schone en grote badhanddoek mee om uzelf, de behandelbank of apparatuur in de oefenzaal af te kunnen dekken.   Patiënt informatie dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling. Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl
 • Privacy beleid
  Fysio Centrum Nijverdal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Centrum Nijverdal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Fysio Centrum Nijverdal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Artikel 1. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten Persoonsgegevens van klanten worden door Fysio Centrum Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces; Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training; Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst of abonnement; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Centrum Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht; Geboortedatum; Gezondheidsgegevens; Verzekeringsgegevens; BSN; ID / rijbewijs of paspoortnummer; Uw persoonsgegevens worden door Fysio Centrum Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysio Centrum Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Verwijzing ( onderlinge dtf /expertise ); Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Centrum Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Telefoon; AGB; Uw persoonsgegevens worden door Fysio Centrum Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysio Centrum Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Centrum Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Uw persoonsgegevens worden door Fysio Centrum Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. Artikel 4. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysio Centrum Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysio Centrum Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Woonplaats; AGB-nummer; BIG-nummer; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Salarisgegevens; Kopie ID; BSN-nummer; Bankgegevens; lidmaatschap Keurmerk Uw persoonsgegevens worden door Fysio Centrum Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Artikel 5. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD); Het verzorgen van de (financiële) administratie; Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken; Het verwerken van declaraties of banktransacties; Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Fysio Centrum Nijverdal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Fysio Centrum Nijverdal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Tarieven
bottom of page